Finanse publiczne – jakie szkolenia w tym temacie

Finanse publiczne – jakie szkolenia w tym temacie

Finanse publiczne to kluczowy obszar zarządzania w sektorze publicznym, obejmujący szeroki zakres działalności od budżetowania i zarządzania długiem publicznym po odpowiedzialność za dyscyplinę finansową. W Polsce oferowane są liczne szkolenia, które mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności specjalistów w tym właśnie obszarze. Szkolenia te adresowane są głównie do pracowników administracji publicznej, finansistów oraz menedżerów instytucji publicznych, którzy dążą do efektywniejszego zarządzania środkami publicznymi. Zrozumienie zasad finansów publicznych jest niezbędne dla zapewnienia transparentności, odpowiedzialności oraz efektywnego wykorzystania zasobów publicznych, co ma bezpośredni wpływ na stabilność ekonomiczną i rozwój społeczny kraju.

Finanse publiczne w praktyce

Szkolenia z zakresu finansów publicznych mają na celu rozwijanie kompetencji w efektywnym zarządzaniu środkami państwowymi i samorządowymi. Obejmują one kluczowe aspekty takie jak:

 • Budżetowanie: Uczestnicy uczą się, jak planować budżety, które są zgodne z polityką rządową i prawem, zapewniając odpowiednie finansowanie dla publicznych usług.
 • Zarządzanie podatkami i dochodami: Szkolenia pokazują, jak efektywnie zarządzać wpływami z podatków, opłat i innych źródeł, aby zapewnić stabilne źródło dochodów dla państwa.
 • Kontrola wydatków publicznych: Uczestnicy uczą się, jak monitorować i kontrolować wydatki publiczne, aby zapobiegać marnotrawstwu i zapewnić, że fundusze są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Zarządzanie długiem publicznym: Szkolenie obejmuje strategie zarządzania długiem państwa, z naciskiem na utrzymanie stabilności finansowej.
 • Transparentność i kontrola: Nauczają, jak stosować narzędzia audytu i kontroli, by zwiększyć przejrzystość finansów publicznych i budować zaufanie społeczne.

 

Te szkolenia są skierowane do pracowników sektora publicznego, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania finansami publicznymi, a także do osób zainteresowanych pracą w administracji publicznej.

Poznaj te szkolenia i kursy:

Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, ...

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej.  Zgłoszenia: (...)

Zobacz więcej

Finanse publiczne w praktyce. Zasady gospodarki finansowej - dyscyplina finansów publicznych - kontr

ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie finansów publicznych.

Zobacz więcej

Poznaj te szkolenia i kursy:

Specjalista do spraw finansów publicznych

ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. gospodarowania środkami publicznymi.

Zobacz więcej

Finanse publiczne w praktyce dotyczą zarządzania zasobami finansowymi przez instytucje publiczne na różnych szczeblach administracji, od rządów centralnych po samorządy lokalne. Praktyczne aspekty finansów publicznych obejmują szereg działań, które mają na celu efektywne i odpowiedzialne wykorzystanie środków publicznych, zapewnienie stabilności finansowej oraz finansowanie publicznych usług i inwestycji.

Poznaj te szkolenia i kursy:

Umowy IT w sektorze prywatnym i publicznym - wybrane zagadnienia

WIK Consulting Doradztwo HR Szkolenia

1. Rodzaje i ogólna charakterystyka umów IT• Umowy na wdrożenie systemu informatycznego.• Umowy outsourcingowe, umowy serwisowe.• Umowy licencji na korzystanie z oprogramowanie.• Konstrukcja tzw. legalnego (...)

Zobacz więcej

Czas pracy kierowców w transporcie publicznym

INFOBIZTECH Sp. z o.o.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania czasu pracy kierowców.Szkolenie jest skierowane do osób kierujących pracownikami, pracowników komórek realizacji przewozów oraz (...)

Zobacz więcej

Specjalista do spraw finansów publicznych

ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. gospodarowania środkami publicznymi.

Zobacz więcej

Budżet zadaniowy w sektorze publicznym

ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii planowania, ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej wydatków/kosztów w układzie zadaniowym, z uwzględnieniem roli budżetu zadaniowego w planowanej reformie systemu budżetowego.

Zobacz więcej

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym - warsztaty (2 dni)

ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Efektem szkolenia będzie także umiejętność oceny systemu kontroli zarządczej istniejącego w reprezentowanych przez nich jednostkach, umiejętność określania celów wraz z miernikami, konstruowania pytań w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zas

Zobacz więcej

1. Czym zajmuje się nauka o finansach publicznych?

Nauka o finansach publicznych koncentruje się na analizie sposobów, w jakie rządy pozyskują i wydają środki publiczne, zarządzają długiem publicznym, oraz na wpływie tych działań na gospodarkę. Zajmuje się również badaniem efektów podatkowych, wydatków rządowych na społeczeństwo, oraz polityk fiskalnych mających na celu osiągnięcie celów makroekonomicznych takich jak wzrost gospodarczy, pełne zatrudnienie, stabilność cen i zrównoważony rozwój.

 

2. Co obejmują finanse publiczne?

Finanse publiczne obejmują wszystkie aspekty związane z zarządzaniem dochodami i wydatkami państwa. Obejmują one system podatkowy, budżetowanie, wydatki publiczne, dług publiczny, oraz zarządzanie środkami publicznymi. Finanse publiczne są również odpowiedzialne za alokację środków na potrzeby społeczne takie jak edukacja, ochrona zdrowia, infrastruktura czy obronność.

 

3. Co wchodzi w skład finansów publicznych?

Składniki finansów publicznych to między innymi:

 • Dochody publiczne: głównie pochodzą z podatków, ale również z ceł, opłat administracyjnych, dochodów z majątku państwa, oraz innych źródeł.
 • Wydatki publiczne: wydatki na usługi publiczne takie jak edukacja, ochrona zdrowia, obronność, a także na inwestycje publiczne i transfery socjalne.
 • Zarządzanie długiem publicznym: obejmuje emisję obligacji rządowych i innych instrumentów dłużnych, zarządzanie zobowiązaniami państwa oraz strategie ich spłaty.

 

4. Czym się różnią finanse publiczne od prywatnych?

Finanse publiczne różnią się od finansów prywatnych kilkoma kluczowymi aspektami:

 • Cel: Finanse publiczne skupiają się na zapewnieniu dóbr publicznych i usług dla całego społeczeństwa, podczas gdy finanse prywatne koncentrują się na generowaniu zysku i zarządzaniu majątkiem prywatnym lub korporacyjnym.
 • Źródła finansowania: W finansach publicznych główne źródło dochodów to podatki i opłaty publiczne, natomiast w finansach prywatnych dochody pochodzą z działalności gospodarczej, inwestycji lub pożyczek.
 • Odpowiedzialność i kontrola: Finanse publiczne podlegają ścisłej kontroli i są przedmiotem publicznej debaty oraz legislacji, mając na celu zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialności w zarządzaniu środkami publicznymi. Finanse prywatne są regulowane przez prawo i zasady rynkowe, jednak mają mniejsze wymogi co do przejrzystości i raportowania.

Te pytania i odpowiedzi pokazują złożoność i wielowymiarowość finansów publicznych, które odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu każdego państwa.

Poznaj te szkolenia i kursy:

Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, ...

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej.  Zgłoszenia: (...)

Zobacz więcej

Finanse publiczne w praktyce. Zasady gospodarki finansowej - dyscyplina finansów publicznych - kontr

ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie finansów publicznych.

Zobacz więcej