Najbardziej poszukiwane zawody na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

Według prognozy opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) na 2023 rok, w Polsce szczególnie istotne będą zawody związane z budownictwem, energetyką, automatyką i gospodarką odpadami. Prognoza pokazuje, jakimi kierunkami kształcenia powinno się zainteresować szkolnictwo branżowe, aby zaspokoić potrzeby krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kraju

W 2023 roku na liście krajowej pojawiło się 33 zawodów, dla których przewiduje się szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. Wśród nich można wymienić automatyków, betoniarzy-zbrojarzy, cieśli, dekarzy, elektromechaników, elektryków, kierowców mechaników, mechatroników oraz techników budowy dróg, dekarstwa, elektroenergetyki transportu szynowego, energetyki, gospodarki odpadami, izolacji przemysłowych, mechaniki, mechatroniki, montażu i automatyki stolarki budowlanej, programistów, robotyki, spawalnictwa oraz transportu kolejowego.

Nowości na liście zawodów

W 2023 roku na liście krajowej pojawiły się cztery nowe zawody: operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, technik gospodarki odpadami, monter izolacji przemysłowych i technik izolacji przemysłowych. Związane są one z przemysłem odzysku surowców, ekologicznym budownictwem oraz ochroną przed utratą energii, co wskazuje na kierunki dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

Wpływ prognozy na szkolnictwo branżowe

Dzięki prognozie, szkoły i organy prowadzące mogą planować zawody, które będą uruchamiane w roku szkolnym 2023/2024. Decyzje te uwzględniają zróżnicowany sposób finansowania, tak aby szkoły kształcące w zawodach z „listy krajowej” otrzymywały więcej środków na uczniów (o około 1250 zł) oraz dla pracodawców na kształcenie młodocianych pracowników w zawodach z „listy krajowej” (wzrost o 2000 zł).

Ekspansja zawodów w sektorze zielonej energetyki

W związku z rosnącym globalnym naciskiem na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, prognozuje się, że sektor zielonej energetyki będzie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Polsce. Zawody związane z montażem i konserwacją paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych oraz instalacji biogazowych będą na szczególnym miejscu w prognozach na rynku pracy.

Zawody związane z zieloną energetyką to:

 • Technik energetyki odnawialnej
 • Technik fotowoltaiki
 • Technik elektroenergetyki wiatrowej
 • Technik biogazowni

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu technologii informacyjnych

W miarę jak Polska będzie dalej rozwijać swoje możliwości w dziedzinie technologii informacyjnych (IT), prognozuje się wzrost zapotrzebowania na specjalistów związanych z sektorem IT. Zawody takie jak programista, analityk danych, administrator sieci, projektant UX/UI czy specjalista ds. bezpieczeństwa IT będą stanowić istotną część przyszłego rynku pracy.

Najbardziej pożądane zawody w sektorze IT to:

 • Technik informatyk
 • Technik programista
 • Analityk danych
 • Administrator sieci
 • Projektant UX/UI
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa IT

Wzrost zapotrzebowania na zawody związane z opieką zdrowotną

Ze względu na postępujące starzenie się społeczeństwa Polski, prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na zawody związane z opieką zdrowotną, w tym pielęgniarstwo, rehabilitację i opiekę geriatryczną. Również rozwój telemedycyny i usług zdrowotnych online przyczyni się do zwiększonego zapotrzebowania na specjalistów w tych dziedzinach.

Zawody związane z opieką zdrowotną to:

 • Technik pielęgniarstwa
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik rehabilitacji
 • Opiekun medyczny
 • Technik masażysta

Prognozy na rynku pracy dla województw

W części wojewódzkiej prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, każde województwo ma swój wykaz zawodów o istotnym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Ten wykaz bierze pod uwagę lokalne potrzeby gospodarcze i specyfikę poszczególnych województw.

Podsumowanie

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na lata 2023-2025 wskazuje, że najbardziej pożądane zawody będą związane z zieloną energetyką, technologią informacyjną oraz opieką zdrowotną. Ponadto, warto zwrócić uwagę na specyfikę poszczególnych województw, które mogą wymagać różnych umiejętności i kwalifikacji w zależności od lokalnych potrzeb gospodarczych.

Inne zawody, które mogą doświadczyć wzrostu popytu, obejmują:

 • Specjalistów z zakresu logistyki i transportu
 • Pracowników przemysłu budowlanego, w szczególności w dziedzinie energooszczędnych technologii budowlanych
 • Specjalistów z zakresu badań i rozwoju, szczególnie w sektorach naukowych i technologicznych
 • Ekspertów z zakresu ochrony środowiska i zarządzania zasobami naturalnymi

Ostatecznie, aby sprostać przyszłym wymaganiom rynku pracy, edukacja i szkolenia zawodowe będą musiały dostosować się do tych trendów, koncentrując się na rozwijaniu umiejętności i kwalifikacji, które będą najbardziej pożądane w przyszłości. Współpraca między sektorem edukacji, rządem i przemysłem będzie kluczowa, aby zapewnić, że polski rynek pracy będzie konkurencyjny i zdolny do sprostania wyzwaniom przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *