ArtykułyPorady

Czy wymagane są pomiary instalacji elektrycznej w domach jednorodzinnych?

Kwestia konieczności przeprowadzenia pomiarów instalacji elektrycznej w domach jednorodzinnych budzi pewne kontrowersje. Postanowiliśmy przygotować kompleksową odpowiedź na to pytanie, opartą na konkretnych przepisach. O tym, czy pomiary instalacji elektrycznej w domach jednorodzinnych są obligatoryjne, przekonają się Państwo, czytając ten wpis blogowy.

Pomiary instalacji elektrycznej – kto jest uprawniony do ich przeprowadzania?

Zanim przejdziemy do szczegółów dotyczących rodzaju pomiarów, warto zadać pytanie: kto może przeprowadzać i zatwierdzać pomiary instalacji elektrycznych? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonanie tych czynności wymaga posiadania odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych z grupy G1 na stanowisku eksploatacji.

Aby móc zatwierdzić protokół z pomiarów, niezbędne jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego z grupy G1 na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Przepisy dotyczące pomiarów instalacji elektrycznej w domach jednorodzinnych

Zgodnie z aktualnymi przepisami, szczegółowo określonymi w Prawie Budowlanym:

Obiekty budowlane, w trakcie użytkowania, powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, obejmującej sprawdzenie stanu technicznego:

  1. a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych,
  2. b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, obejmującej sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. W ramach tej kontroli wymagane jest również sprawdzenie instalacji elektrycznej i piorunochronnej pod kątem sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony przed porażeniem, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwukrotnie w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, jeśli powierzchnia zabudowy budynku przekracza 2000 m2, a powierzchnia dachu innych obiektów budowlanych przekracza 1000 m2. Osoba przeprowadzająca kontrolę zobowiązana jest do natychmiastowego pisemnego powiadomienia organu nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

4) w przypadku pojawienia się okoliczności, o których mówi art. 61 pkt 2, konieczna jest kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu;

4a) w przypadku zgłoszenia przez mieszkańców lokalu mieszkalnego w obiekcie budowlanym nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń, wpływających na niespełnienie warunków określonych w art. 5 ust. 2, konieczna jest kontrola;

5) (uchylone)

6) (uchylone)

1a. W trakcie kontroli z pkt 1, zaleca się sprawdzenie realizacji zaleceń poprzedniej kontroli.

1b.(uchylone)

Obowiązek kontroli z pkt 1, lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

  1. a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
  2. b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

2a. W przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny w obiekcie budowlanym o nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencjach lub naruszeniach, prowadzących do niespełnienia warunków określonych w art. 5 ust. 2, właściciel lub zarządca jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia.

Organ nadzoru budowlanego, w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, które mogą zagrażać życiu, zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, ma prawo nakazać przeprowadzenie kontroli z pkt 1 oraz żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

Podkreślamy, że, choć terminy przeprowadzania kontroli i rodzaje sprawdzeń są jednoznacznie określone, przepisy nie zwalniają właścicieli domów jednorodzinnych z konieczności monitorowania stanu technicznego swojej instalacji elektrycznej. W związku z tym konieczne jest przeprowadzanie kontroli co najmniej raz w roku, zgodnie z wymogami ustawy.

Pomiary elektryczne zgodnie ze standardami ŚSEP

Dla osób zainteresowanych dowiedzeniem się, jak przeprowadzać pomiary, co należy badać i jak interpretować wyniki, oraz dla tych, którzy pragną uzyskać uprawnienia energetyczne “ŚSEP” grupy G1 na stanowisku eksploatacji i dozoru, zapraszamy do naszego ośrodka szkoleniowego: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega w Zabrzu, ul. Saturna 2. Oferujemy dedykowane szkolenie pomiarów elektrycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *