InformacjePoradySzkolenia

Jakie cechy powinien mieć profesjonalny księgowy?

Praca w księgowości jest odpowiedzialnym oraz trudnym zadaniem, dlatego nie każdy jest w stanie podjąć się takiego zadania. Jednak ci, którzy zdecydowali się kształcić w tym zawodzie na pewno tego nie żałują.

Jakie cechy powinien mieć profesjonalny księgowy? W zawodzie księgowego nie posiadając pewnych cech nie mamy szans na odpowiednie wykonywanie swoich obowiązków. Ciężko wyobrazić sobie księgowego, który nie dysponuje zdolnościami analitycznymi, dokładnością czy skrupulatnością. Wystarczy mały błąd w dokumentach, nawet nieodpowiednio postawiony przecinek, może wywróć całą księgowość do góry nogami i narazić firmę na straty. Z racji tego osoby zajmujące się księgowością muszą być odpowiedzialne oraz muszą zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji. Oprócz tego na stanowisku księgowego liczy się również sumienność, terminowość, umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu, znajomość obsługi komputera, programów do księgowość jak również wysoka kultura osobista.

Osoby chcące posiadać uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą spełniać jeden z warunków określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Artykuł 76b mówi:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje certyfikat księgowy na wniosek osoby fizycznej, która:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy;

3) spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

a) posiada trzyletnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,

b) posiada trzyletnią praktykę w księgowości i wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,

c) posiada dwuletnią praktykę w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób.

Ustawa z dnia 29 września 1994r. O rachunkowości. Artykuł 76b

 

Polecamy kursy księgowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *