ArtykułyPoradySzkolenia

Jakie szkolenia BHP dla pracowników?

Pracodawca ma obowiązek zagwarantowania swoim pracownikom bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. W tym celu, powinien on przeprowadzić wstępne, a później okresowe szkolenie BHP. Garść przydatnych informacji na ich temat – poniżej.

Szkolenie wstępne

Powinno ono zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Nie jest ono konieczne jedynie wówczas, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował u poprzedniego pracodawcy bezpośrednio przed zawarciem umowy o pracę.

Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów:

  • szkolenie wstępne ogólne – instruktaż ogólny,
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy – instruktaż stanowiskowy.

Celem pierwszego z nich jest zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami z zakresu BHP o charakterze ogólnym, przepisami, jakie obowiązują u danego pracodawcy i zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy powinien z kolei obejmować zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą wywołać te czynniki. Głównym celem szkolenia wstępnego na stanowisku pracy jest bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków na określonym stanowisku.

 

 

Szkolenie okresowe BHP

Tego typu szkolenie przeprowadza się w celu zaktualizowana i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w zakresie BHP. Powinno mieć ono formę kursu, seminarium lub samokształcenia kierunkowego, a odbyć muszą je:

  • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami (kierownicy, brygadziści, mistrzowie) – nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych – nie rzadziej niż na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia – nie rzadziej niż 1 do roku,
  • pracownicy inżynieryjno – techniczni, w tym projektanci oraz konstruktorzy maszyn i pozostałych urządzeń technicznych, technolodzy oraz organizatorzy produkcji – nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracownicy służby BHP oraz inne osoby wykonujące jej zadania – nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracownicy administracyjno – biurowy oraz pozostali niewymienieni powyżej, których charakter pracy jest powiązany z narażeniem na działaniem szkodliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych dla zdrowia czynników – nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *