Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne już od ponad 70 lat dbają o jakość nauczania nie tylko dzieci i młodzieży, ale także z głęboką troską podchodzą do kwestii kształcenia kadry pedagogicznej – nauczycieli i dyrektorów. Z myślą o zwiększaniu kompetencji tych ostatnich opracowano szereg szkoleń, które w praktyczny i kompleksowy sposób przybliżą zagadnienia związane ze skuteczną komunikacją, efektywnością pracy, nadzorem pedagogicznym, prawem oświatowym czy budową relacji na linii rodzic-nauczyciel. Poniżej krótki przegląd aktualnej oferty, będącej efektem współpracy WSiP i ORKE.

dyrektor szkoły na miarę

Dobre praktyki w nowoczesnej szkole

W pełni profesjonalne kursy przeznaczone dla dyrektorów szkół zostały uporządkowane w cztery podstawowe moduły, takie jak:

  • I Zarządzanie

Szkolenia przeznaczone dla dyrektorów szkół z tego działu uczą dobrych praktyk dotyczących zarządzania w branży oświatowej.

Spośród kursów wartych uwagi warto wymienić choćby ten zatytułowany „Ile może słowo? Narzędzia skutecznej komunikacji”. Głównym celem szkolenia jest wzmocnienie efektywności pracy dyrektora. Wśród najważniejszych warta podkreślenia jest umiejętność stosowania różnych narzędzi komunikacji, ale również nauka konstruktywnego przekazywania własnych emocji na gruncie dyskusji zawodowych. Kurs ma za zadanie dostarczyć narzędzi do przekształcania rady pedagogicznej w zgrany i efektywny zespół. Dzięki szkoleniu dyrektor dowie się, w jaki sposób motywować nauczycieli do wyczerpującej i dającej efekty pracy, a także uczyć współodpowiedzialności za jakość nauczania w placówce, którą wspólnie tworzą.

Niezwykle ważnym kursem w ofercie ORKE jest szkolenie zatytułowane „Rozwój w zmianie, zmiana w rozwoju”. Szkolenie ma na celu nauczyć dyrektorów szkół przeprowadzania społeczności szkolnej przez zmiany. Znajomość psychologicznych aspektów adaptowania się ludzi do zmian, a także umiejętność odróżniania zwykłego oporu przed zmianą od racjonalnych argumentów podważających korzyści z niej płynące to kompetencje niezwykle przydatne podczas codziennej współpracy dyrektora z kadrą pedagogiczną i szeroko pojętym środowiskiem szkolnym.

  • II Nadzór pedagogiczny

Wśród szkoleń, które eksperci Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych organizują wspólnie z Ośrodkiem Kompetencji Edukacyjnych znajduje się także cykl szkoleń pod tytułem: „Nadzór pedagogiczny”. Ich głównym celem jest przekazanie umiejętności zarządzania jakością pracy nauczycieli, a także kształtowania wspólnej, przyjaznej przestrzeni do efektywnych działań. Dyrektor poznaje metody i narzędzia przydatne do realizacji celów nadzoru pedagogicznego.

Szkolenie o nazwie „Wsparcie i impuls do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, czyli nowoczesny nadzór pedagogiczny” dostarczy odpowiedzi, w jaki sposób dyrektor placówki powinien znaleźć złoty środek pomiędzy konserwatywną i nieco surową postawą wobec podwładnych a wspieraniem nauczycieli w ich niełatwej pracy.

  • III Prawo

W dziale szkoleń pod tytułem „Prawo” uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad obowiązujących podczas realizacji zamówień publicznych. Po tym kursie dyrektor nie będzie miał wątpliwości, w jaki sposób dokonać prawidłowej analizy potrzeb szkoły i przystąpić do trybu zakupu niezbędnych materiałów.

Z kolei za sprawą szkolenia „Vademecum prawne dyrektora placówki oświatowej” uczestnik poszerzy wiedzę z zakresu obowiązującego prawa oświatowego.

Szkolenie pod tytułem „Rodzic, dziecko, nauczyciel – troje interesariuszy procesu nauczania w Twojej szkole” powstało z myślą rozwijania kompetencji interpersonalnych dyrektorów placówek oświatowych. Kurs wpływa na właściwe kształtowanie relacji na linii rodzic-nauczyciel po to, aby dobre kontakty wpłynęły pozytywnie na osiągane przez uczniów wyniki. Stworzona w ten sposób sieć współpracy tworzy odpowiednie warunki do wspierania i rozwijania zdolności ucznia. Zajęcia są prowadzone w sześciu modułach, po 45 godzin każdy.

  • IV Inne

Szereg szkoleń z tego modułu pojawi się już wkrótce.

Nowoczesny dyrektor fundamentem postępowej szkoły

Miło poinformować, że Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne były partnerem konferencji pod nazwą „Nowoczesny Dyrektor”. Tym samym, jedno z najdłużej działających wydawnictw w Polsce po raz kolejny postawiło na rozwój, innowacyjność i bezpieczeństwo w szkole. U podstaw tego typu działań leży silne przekonanie, że wyedukowany i kompetentny dyrektor stanowi niepodważalną wartość dla całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Jaka powinna być szkoła XXI wieku?

XXI wiek przyniósł ze sobą nie tylko dynamicznie postępujący proces globalizacji czy silny trend informatyzacji, ale również takie zjawiska, które dają podstawy do prawdziwego niepokoju. Przemiany w postaci rozpadu więzi rodzinnych czy relatywizacji wartości moralnych zaczęły dotykać polskie społeczeństwo, a wraz z nim dzieci i młodzież dorastające w nowych, błyskawicznie zmieniających się realiach. Naprzeciw rozchwianej w posadach rzeczywistości wychodzą dyrektorzy szkół, wyposażeni w zakres wiedzy i nowoczesnych kompetencji, którzy ramię w ramię z nauczycielami kultywują niezwykle ważną misję wychowawczą nowego pokolenia Polaków.

Wykształcony dyrektor potrafi przekształcić zwykłą szkołę w placówkę pełniącą rolę edukacyjną, wychowawczo-opiekuńczą i resocjalizacyjną zarazem. W umiejętny sposób łączy zadania dydaktyczne z przekazywaniem podstawowych wartości na gruncie prawa moralnego. Za sprawą mądrych decyzji i przyjaznego usposobienia tworzy placówkę o opiekuńczym charakterze, w której panuje zdrowa, dobra i życzliwa atmosfera, niezbędna do efektywnej pracy i nauki. Aby stworzyć szkołę o takim obliczu, potrzeba błyskotliwego i inteligentnego przywódcy, który potrafi w odpowiednim momencie z funkcji dyrektorskich przejść do relacji opartej na wzajemnym szacunku i partnerstwie tak z nauczycielem, jak i z uczniem.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nie tylko dyrektorów, ale także nauczycieli i uczniów. Z myślą o wspieraniu tych ostatnich powstała platforma sklep.wsip.pl, w której znaleźć można pomoce naukowe dla uczniów na różnych poziomach edukacji. Serdecznie zapraszamy!
Źródło grafiki: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *