W 2012 roku przedsiębiorcy podobnie jak w latach ubiegłych mogą starać się o liczne dotacje m.in. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Sprawdź jaki nabór wniosków odbędzie się w tym roku.

Skorzystaj ze szkoleń, kursów –  szkolenia jak przygotować wniosek o dotacje

Priorytet III Kapitał dla innowacji

 • Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej

Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka

Instytucja wdrażająca: Krajowy Fundusz Kapitałowy. Projekt Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK) – tryb indywidualny.

 • Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
 • Poddziałanie 3.3.1 Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

 • Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Działanie 4.3 Kredyt technologiczny
 1. Nabór wniosków od 2 kwietnia 2012 r. – nabór prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.
 2. Nabór wniosków od 10 września 2012 r. – nabór prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.

Nabory w 2012 r. zostaną przeprowadzone pod warunkiem dostępności środków, co zostanie określone po rozstrzygnięciu konkursu przeprowadzonego w 2011 r. Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego

Priorytet V Dyfuzja innowacji

 • Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Termin naboru wniosków od 19 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. (lub do wyczerpania alokacji na konkurs). Nabór wniosków od 10 września 2012 r. – nabór ciągły do 31 grudnia 2012 r. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Indywidualny tryb wyboru projektów.
 • Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
 • Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Ogłoszenie naboru w terminie do 30 dni od wejścia w życie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG 2007-2013. Przewidywany termin ogłoszenia naboru – marzec 2012 r. Nabór ciągły do 31 grudnia 2012 r. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Poddzialanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

 • Działanie 6.1 Paszport do eksportu
 • I runda aplikacyjna: ogłoszenie naboru w terminie do 30 dni od wejścia w życie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG 2007-2013. Przewidywany termin ogłoszenia naboru – marzec 2012 r. Czas trwania naboru wniosków – 15 dni roboczych.
 • II runda aplikacyjna: nabór wniosków od 2 do 20 lipca 2012 r.
 • III runda aplikacyjna: nabór wniosków od 29 października do 16n listopada 2012 r. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych
 • Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Projekt systemowy.
 • Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych W 2012 r. planowane jest przeprowadzenie 1 naboru w IV kwartale 2012 r. Ogłoszenie konkursu planowane jest na 1 września 2012 r. Instytucja Wdrażająca: Departament Wdrażania Programów Operacyjnych, Ministerstwo Gospodarki
 • Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski Projekt systemowy.
 • Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki Projekt systemowy.
 • Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji! Branżowe programy promocji
 1. luty 2012 r. – 2 branże,
 2. marzec 2012 r. – 11 branży,
 3. kwiecień 2012 r. – 2 branże.

Termin naboru wniosków – od ogłoszenia konkursu do terminu rozpoczęcia pierwszego z dzialań promujących, do którego przedsiębiorca zgłosił udział. Program promocji o charakterze ogólnym zostanie uruchomiony w cyklu trzyletnim. Uruchomienie programu nastąpi na przełomie czerwca i lipca 2012 r.. Termin naboru wniosków – od ogłoszenia konkursu do 30 dni przed terminem rozpoczęcia programu promocji o charakterze ogólnym, do którego przedsiębiorca zgłosił udział. Instytucja Wdrażająca: Departament Wdrażania Programów Operacyjnych, Ministerstwo Gospodarki

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *