ArtykułyFirmyInformacje

Collegium Balticum – najlepsze studia pedagogiczne

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum jest niepubliczną szkołą wyższą wyspecjalizowaną w ofercie edukacyjnej studiów trzech kierunków: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Pedagogiki oraz Informatyki. W poniższym tekście zaprezentujemy państwu ofertę studiów pedagogicznych na tej renomowanej uczelni.

Na przestrzeni wielu lat działalności Collegium Balticum misją uczelni stało się zapewnienie studentom umożliwiających rozwijanie się i działalność zawodową w wybranym zawodzie specjalistycznych kompetencji. Uczelnia zapewnia komfortowe warunki, które przekładają się na perspektywy przyszłej lub kontynuowanej pracy w zawodzie. Dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną, do której należy np. biblioteka, mediateka i wydawnictwo uczelniane. Nad przekazywaniem słuchaczom wiedzy ogólnej i kierunkowej na poziomach poszczególnych kierunków studiów czuwa przygotowana do pracy kadra, wszystkie zaś fakultety są sprofilowane praktycznie, czyli zajęcia warsztatowe i laboratoryjne prowadzone przez ekspertów w swoich dziedzinach przeważają nad wyłącznie teoretycznymi wykładami. Znaczna część ćwiczeń odbywa się poza uczelnią – w instytucjach i firmach partnerskich, gdzie studenci mogą odbywać praktyki, wyróżniający się spośród nich zaś znajdują zatrudnienie jeszcze przed zdobyciem dyplomu.

Jednym z ważnych kierunków na uczelni jest pedagogika, którą można na Collegium Balticum można studiować na wielu poziomach edukacji: licencjackim, magisterskim i podyplomowym.

Pedagogika na Collegium Balticum

Studia Pedagogiczne w Collegium Balticum na poziomie licencjatu pozwalają zdobyć interdyscyplinarne umiejętności i adekwatną do wymogów współczesności wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, która pozwoli zawodowo pomagać innych ludziom oraz rozwijać swój potencjał stosownie do warunków. Kierunek pedagogika jest przygotowany z myślą o osobach o charakterze społecznika, kontaktowych oraz wrażliwych na potrzeby otoczenia. Studenci mogą się realizować w następujących specjalnościach:

– Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

– Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,

– Pedagogika zdrowia z dietetyką,

– Diagnoza i terapia pedagogiczna.

Studenci kontynuujący studia w ramach studiów II stopnia, mogą wybrać spośród kierunków:

Pedagogika specjalna, która przygotowuje Różnorodność zadań przed jakimi staje współczesny pedagog specjalny, wymaga właściwego charakteru i profesjonalnego przygotowania, oraz pedagogika. Studia pedagogiczne windują w znaczący sposób kompetencje intelektualne oraz umiejętności służące do realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Są doskonałą metodą pogłębienia wiedzy i podniesienia kwalifikacji. Absolwenci zdobywają tytuły zawodowe magistra pedagogiki w zakresie wybranej specjalności i są przygotowani do podjęcia wyzwania w postaci doktoratu. Mają też możliwości kontynuacji nauki na studiach podyplomowych.

Pełna oferta studiów pedagogicznych w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim:
https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/pedagogika/

 

Pedagogiczne studia podyplomowe oraz kierunki dla nauczycieli

Integracja sensoryczna: po zakończeniu studiów podyplomowych w dziedzinie integracji sensorycznej słuchacze zyskują uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Coaching, mentoring i tutoring w oświacie: kierunek ten jest przeznaczony dla absolwentów szkół wyższych, by dostarczać wiedzy o coachingu i mentoringu i narzędziach wykorzystywanych w procesach dla nich charakterystycznych.

Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej: SSW Collegium Balticum przygotowała ten kierunek z myślą o nauczycielach zainteresowanych tworzeniem optymalnych warunków nauki dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie edukacji.

Doradztwo zawodowe i rozwój kariery: kierunek umożliwia słuchaczom poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych w dziedzinie poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego i dla młodzieży, i dorosłych.

Edukacja dla bezpieczeństwa: kierunek ten przygotowuje słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz samodzielnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna: kierunek ten czeka na nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków, którzy uzyskają uprawnienia do nauczania na I etapie edukacji (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu oraz szkole podstawowej w klasach I-III).

Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami: absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie jako wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych i młodzieżowych.

Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera: program studiów tego kierunku umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania Zespołu Aspergera i pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa: studia te zostały przygotowane z myślą o osobach z dyplomem ukończenia studiów wyższych, które zamierzają podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela – bibliotekarza.

 

 

Informatyka dla nauczycieli: studia na tym kierunku pozwalają słuchaczom na zapoznanie z obszarami współczesnej informatyki, które są określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz przygotowanie dydaktyczne studentów do nauczania przedmiotów informatycznych. Jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli daje szansę uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów takich jak informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

Logopedia: Celem kierunku jest nadanie kwalifikacji dających szansę podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy. Ukończenie studiów podyplomowych daje także uprawnienia do otwierania własnych praktyk logopedycznych.

Mediacje i negocjacje: celem studiów jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania pracy mediatora.

Nauczyciel etyki: studia te są przeznaczone dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a zamierzających zdobyć uprawnienia do wykładania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu: słuchacze tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu, procesów praktycznego nauczania zawodowego i bazy techniczno-dydaktycznej.

Oligofrenopedagogika: celem kierunku oligofrenopedagogika jest doskonalenie i poszerzenie kwalifikacji do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, a także w klasach integracyjnych, do których uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.

Organizacja i zarządzanie w oświacie: kierunek ten stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie w dziedzinie przygotowania do zarządzania szkołą w aspekcie jakości organizacji, dokumentacji i stosowania prawa oraz metod i technik kierowania, diagnozowania osiągnięć uczniów, nadzoru pedagogicznego, projektowania dydaktycznego, gospodarowania finansami, mierzenia jakości pracy szkoły.

Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy: ukończenie studiów tego kierunku daje szansę na prowadzenie zajęć szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje również kwalifikacje do samodzielnej pracy w zakresie BHP oraz do prowadzenia szkoleń okresowych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: kierunek ten oferuje przygotowanie konieczne dla działalności opiekuńczej związanej z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, a także z zapobieganiem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwenci pozyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz tymi, które wymagają specjalistycznej opieki i terapii.

Pedagogika resocjalizacyjna: z pomocą tego kierunku można uzyskać kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy resocjalizacyjnych, w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia oraz sądownictwie.

Plastyka i technika dla nauczycieli: studia podyplomowe skierowane do nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym pozwalają rozwinąć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie historii kultury i techniki, metod i technik aktywności twórczej, psychologii wizualności oraz zasad kompozycji i perspektywy.

Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela: studia na tym kierunku zapewniają uzyskanie podstawowych uprawnień pedagogicznych do pracy w oświacie. Kończą się uzyskaniem dyplomu potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich.

Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień: to następny kierunek pozwalający na uzupełnienie kwalifikacji o możliwość pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Kurs wyposaża przyszłych pedagogów w określone kompetencje i umożliwiają zdobycie wiedzy pozwalającej na zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu wychowania resocjalizującego i profilaktycznego, oraz do dokonywania diagnoz zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizacji i realizowania programów profilaktycznych.

Socjoterapia: podejmując studia na tym kierunku można pogłębić i uzupełnić przygotowanie z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, a także zdobyć i udoskonalić takie umiejętności jak nawiązywanie kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, doskonalenie własnego stylu pomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz używania technik z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu: Studenci tego kierunku mają szansę poznać przede wszystkim prawne podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metody pracy z wybranymi problemami, psychopatologię niedostosowania społecznego, profilaktykę uzależnień, diagnozę zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania, oraz planowanie pracy socjoterapeutycznej. Odbywają też praktykę pedagogiczną. Studia umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych dotyczących udzielania pomocy innym w ich funkcjonowaniu społecznym oraz prowadzenia lekcji edukacyjnych z rodzicami i osobami niedostosowanymi społecznie.

Surdopedagogika: kierunek umożliwiający uzyskanie niezbędnych kompetencji w zakresie realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową.

Tyflopedagogika: studenci tego kierunku uzyskują niezbędne umiejętności z zakresu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń wzroku.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka: zadaniem kierunku jest pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych słuchaczy w zapobieganiu rozwojowi patologii dzieci przez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych zabiegów medyczno-edukacyjnych oraz terapii pedagogicznej.

Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej: regulacje prawne w polskim systemie kształcenia zakładają obowiązkowe nauczanie języków obcych już na poziomie edukacji przedszkolnej. Kwalifikacje do nauki języków obcych w przedszkolach oraz klasach I-III szkół podstawowych posiada nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego posiadający świadectwo znajomości języka obcego w stopniu przynajmniej podstawowym (B2) oraz który ukończył studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego (na uzupełnienie kwalifikacji pedagodzy mają czas do 2020 r.). Z myślą o tych wymogach SSW Collegium Balticum przygotowało szeroką ofertę opisywanego kierunku.

 

 

Wiedza o kulturze dla nauczycieli: dzięki temu kierunkowi słuchacze uzyskują podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej i kompetencje do prowadzenia programów edukacyjnych związanych ze sztuką i kulturą, jak również prowadzenie kursów, bloków tematycznych, czy zajęć profilowanych związanych z kulturą regionalną.

Wiedza o społeczeństwie: kierunek ten jest przeznaczony dla osób które potrzebują kwalifikacji do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” oraz politologów, historyków oraz wszystkich zainteresowanych uzupełnianiem wiedzy politologicznej, w tym pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji oraz organizacji pozarządowych, czy dziennikarzy.

Wychowanie do życia w rodzinie: dzięki studiom tego kierunku słuchacze uzyskują kwalifikacje do przeprowadzania zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Oferta studiów magisterskich:

https://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-magisterskie/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *